Obchodní podmínky

pro přístup do katalogu poškození vozidel umístěné na internetové adrese

https://www.katalog-poskozeni.cz

I. Úvodní ustanovení

1. Produkt je společným duševním vlastnictvím Centra dopravního výzkumu, v. v. i. , se sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, identifikační číslo: 44994575, zapsaného v Rejstříku v. v. i., vedeném MŠMT, a  Vysokého učení technického v Brně (Ústavu soudního inženýrství) se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno), identifikační číslo: 00216305, zapsaného v Registru vysokých škol, vedeném MŠMT (dále jen „prodávající“).

2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník “) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy v charakteru objednávky na níže uvedených webových stránkách (dále jen „ kupní smlouva “) uzavírané mezi prodávajícími a jinou fyzickou osobou (dále jen „ kupující spotřebitel“), nebo jinou právnickou osobou (dále jen „kupující “) prostřednictvím internetové stránky prodávajících na internetové adrese https: //www.katalog-poskozeni.cz (dále jen „webová stránka “), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „ webové rozhraní“).

3. Úplné a aktuální znění obchodních podmínek je přístupné na webovém portálu.

4. Znění Obchodních podmínek může prodávající kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II. Předmět

1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí i vytvoření objednávky za nulovou hodnotu anebo za stanovenou částku dle aktuální ceny uvedené na webové stránce prodávajícího. Ujednají-li si prodávající s kupujícím v kupní smlouvě podmínky koupě odlišné od obchodních podmínek, mají odlišná ujednání kupní smlouvy před obchodními podmínkami přednost.

2. Znění obchodních podmínek může být prodávajícími měněno či doplňováno. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

III. Jazyk

1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce. V případě pochybností má přednost české znění.

IV. Uživatelský účet

1. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze s kupujícím či kupujícím spotřebitelem, který má na webovém rozhraní zřízený uživatelský účet.

2. Uživatelský účet lze zřídit výhradně na základě předchozí elektronické registrace. Elektronická registrace probíhá vyplněním údajů přihlašovacího formuláře pro Uživatelský účet a jejich uložením do databáze webového rozhraní.

3. Při elektronické registraci je kupující či kupující spotřebitel povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Kupující, popř. kupující spotřebitel je povinen své údaje uvedené při registraci průběžně aktualizovat tak, aby odpovídaly skutečnému stavu. Veškeré údaje uvedené kupujícím či kupujícím spotřebitelem na uživatelském účtu a při objednávce produktu jsou automaticky považovány prodávajícím za správné.

4. V souladu s ustanovením § 1826 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb. V platném znění je kupujícímu, popř. kupujícímu spotřebiteli před podáním objednávky při použití elektronických prostředků umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

5. V souladu s ustanovením § 48 zák. č. 110/2019 Sb. V platném znění, zákon o zpracování osobních údajů Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést výmaz osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 49 zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění. Prodávající má oprávněný zájem některé údaje uchovávat z důvodu finanční kontroly, kontroly v rámci dotačních projektů, zákona o účetnictví, archivnictví atd. a kupující, popřípadě kupující spotřebitel tuto skutečnost bere na vědomí a odesláním objednávky s touto skutečností vyjadřuje souhlas.

V. Obchodní korespondence

1. Veškerá písemná korespondence mezi prodávajícím a kupujícím či kupujícím spotřebitelem bude probíhat výhradně elektronickou formou, a to prostřednictvím webového rozhraní a e-mailové schránky kupujícího či kupujícího spotřebitele uvedené v registračním formuláři.

VI. Kupní smlouva

1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající zašle na emailovou adresu kupujícího, či kupujícího spotřebitele potvrzení o přijetí a akceptaci objednávky.

2. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu na zboží nabízené na jeho webových stránkách, a to bez uvedení důvodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Ceny uvedené na webových stránkách v českých korunách zahrnují daň z přidané hodnoty platné v České republice. V případě, že kupující bude osoba povinna k dani v jiném členském státě, bude výše daně z přidané hodnoty dle platné legislativy ve státě, kde má tato osoba trvalé bydliště nebo sídlo. Tímto ustanovením není nijak omezena možnost kupujícího sjednat kupní smlouvu s individuálními kupními podmínkami.

4. Přístup k produktu (Katalog poškození) je poskytnut v rozsahu specifikovaném na webovém rozhraní v závislosti na zvoleném modulu. Přístup ke zvolenému modulu bude poskytnut do 2 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.

5. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za prodlení se zpřístupněním produktu vinou nesprávně zadaných platebních údajů nebo identifikačních údajů platby, ani za technické problémy zaviněné Třetí osobou.

VII. Prohlášení o používání cookies

1. Prohlášení, které vysvětluje, jakým způsobem používáme cookies, je umístěno na webových stránkách.

VIII. Cena zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího,

b. jiným způsobem domluveným s Prodávajícím (např. na pokladně prodávajícího).

IX. Platební podmínky

1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (náklady s tímto spojené hradí kupující) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do patnácti dnů od uzavření kupní smlouvy.

2. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu či kupujícímu spotřebiteli daňový doklad-fakturu. To neplatí pro případy, kdy je hodnota objednávky nulová.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. s v platném znění, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Za den převzetí zboží se považuje den, kdy bylo zboží (resp. přihlašovací údaje) doručeno do emailové schránky kupujícího spotřebitele.

2. Toto ustanovení má specifickou právní úpravu v případě digitálního obsahu. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním.

3. Blíže je upraveno: § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uhrazené platby jsou nevratné, to znamená, že pokud kupující zrealizuje platbu u prodávajícího, je tato objednávka definitivní.

XI. Závěrečná ustanovení

1. V případech, kdy stranou kupní smlouvy bude zahraniční subjekt, si smluvní strany sjednávají, že smluvní vztah se bude řídit českým právem.

2. Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nastoupí na místo neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení blíží nejvíce. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení nezakládá neplatnost ostatních ustanovení.

3. V souladu s ustanovením § 1826 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb. Bude kupní smlouva včetně obchodních podmínek archivována elektronicky a není přístupná.

4. Kontaktní údaje prodávajícího: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, identifikační číslo: 44994575, zapsaná v Rejstříku v. v. i., vedeném MŠMT.

XII. Další ujednání

1. Kupující nebo Kupující spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží či službě až zaplacením celé kupní ceny produktu.

2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťují prodávající prostřednictvím elektronické adresy nabidka@cdv.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího nebo kupujícího spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího nebo kupujícího spotřebitele.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a zprostředkování obchodu a služeb na základě zřizovací listiny a dále také na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující nebo Kupující spotřebitel má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany podnikatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru Prodávající odkazuje kupujícího a kupujícího spotřebitele i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, kdy vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele stanoví Prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a poskytnout odkaz na webovou stránku tohoto subjektu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: http: //www.coi.cz/). Prodávající může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

6. Upozorňujeme, že prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za další použití produktu, či jejích částí, a to včetně závěrů, které z podkladů třetí osoba vytvoří nebo vyvodí. Informace obsažené v předmětném produktu, mají pouze informativní charakter.

7. Koupí nenabývá kupující (kupující spotřebitel) autorská práva. Užití informací uvedených v předmětném produktu je možné pouze na základě platného přístupu k produktu. Do databáze není možné přistupovat paralelně z více zařízení současně, volné šíření, či sdílení přístupu dalším osobám je zakázáno.

8. Porušení obchodních podmínek může vést k ukončení přístupu k produktu.